Rothalstaucher (Podiceps grisegena)

Rothalstaucher Rothalstaucher Rothalstaucher