Goldammer (Emberiza citrinella)

Goldammer Goldammer Goldammer Goldammer Goldammer Goldammer Goldammer Goldammer Goldammer Goldammer Goldammer Goldammer Goldammer