Plattbauch (Libellula depressa)

Plattbauch Plattbauch